Opći podaci o Ogranku

 

Naziv Matica hrvatska, Ogranak Velika Gorica
Adresa (ulica, broj, mjesto, broj pošte): Registrirano sjedište: Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 2;
Adresa za primanje pošte: 10408 Velika Mlaka, A.Grahovara 10
Matični broj 1361325
OIB: 34059890429
Osoba za kontakt: Stjepan Rendulić
Ovlaštena osoba: Stjepan Rendulić
Telefon: – ( telefon kontakta 091/ 2520 507)
Telefaks:
E-mail: matica.gorica@gmail.com
Internet adresa:
Boj žiro računa: 2360000-1102041476
Banka: Zagrebačka banka

 

.

Osnivač: samoosnivanje od strane građana
Godina osnivanja: 1990., prekid 2000; ponovna aktivnost od 2008.
Broj zaposlenih
Djelatnost: Ostale članske organizacije; razred 9499
Broj članova (udruge): ukupno 81; članarinu plaća prosječno godišnje 35 članova
Broj sekcija:
Iznos mjesečne članarine: godišnja članarina 150.00 kuna koja se plaća na račun Središnjice Matice