matica-logo

 

 

PRAVILA

OGRANKA MATICE HRVATSKE

VELIKA GORICA

 

 

Velika Gorica , 26. svibnja 2008.

 


 

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine RH, br. 88/01) i članka 33. Pravila Matice hrvatske od 29. lipnja 2002. g. Skupština Ogranka Matice hrvatske Velika Gorica, na svojoj sjednici od 26. svibnja 2008.g., donijela je

 

PRAVILA

OGRANKA MATICE HRVATSKE

VELIKA GORICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Naziv udruge je OGRANAK MATICE HRVATSKE VELIKA GORICA.

Latinski naziv Matice hrvatske glasi: MATRIX CROATICA.

Članak 2.

Sjedište Ogranka Matice hrvatske Velika Gorica je u Velikoj Gorici, Trg kralja Tomislava 2, a djeluje na području Grada Velike Gorice.

Ogranak Matice hrvatske ima svojstvo pravne osobe.

Članak 3.

Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica (u daljem tekstu: Ogranak) je neprofitna kulturna udruga hrvatskoga naroda.

Matica hrvatska utemeljena je u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. nosi ime Matica hrvatska.

Ogranak je član Matice hrvatske u Zagrebu.

Članak 4.

Pečat Ogranka je okrugao, promjera 30 mm, u gornjem luku natpis je Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica, u donjem oznaka je njegovog sjedišta: Trg kralja Tomislava 2. U sredini pečata logotipski su izvedena početna slova naziva MH. Ispod slova MH nalazi se broj pečata.

Znak Matice hrvatske stilizirana su slova naziva MH.

Članak. 5.

Ogranak predstavlja i zastupa predsjednik, potpredsjednik te punomoćnik, kojeg opunomoćuje predsjednik.

II. SVRHA I DJELATNOST OGRANKA

Članak 6.

Svrha je Ogranka promicati narodni i kulturni identitet hrvatskoga naroda na svim područjima umjetničkoga, znanstvenoga i duhovnoga stvaralaštva.

Članak 7.

Poradi toga Ogranak osobito:

 1. proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu,

 2. proučava hrvatsku prošlost i sadašnjost, te prošlost i sadašnjost lokalne sredine,

 3. čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika,

 4. izdaje knjige, časopise, novine i ine publikacije, u skladu sa zakonskim propisima,

 5. osniva ili potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.),

 6. organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove,

 7. organizira i potiče znanstvene i stručne projekte,

 8. organizira tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje,

 9. pomaže umjetnike i znanstvenike, a ponajprije svoje članove,

 10. okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zadaću Matice hrvatske,

 11. surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama.

Ogranak će se baviti i drugim djelatnostima što bi mogle pridonijeti ispunjenju njegove svrhe i zadaće.

Članak 8.

Radi provođenja djelatnosti iz ovog članka, članovi Matice hrvatske mogu se organizirati u sekcije i klubove.

III. JAVNOST RADA

Članak 9.

Djelatnost Ogranka i njegovih tijela je javna.

Izvještaji i ini važniji dokumenti o djelovanju Ogranka mogu se objaviti.

Zapisnici Skupštine dostavljaju se Središnjici Matice hrvatske u Zagrebu.

Članak 10.

Članovi ne mogu promicati interese političkih stranaka u okviru rada Ogranka.

IV. ČLANSTVO

Članak 11.

Članstvo je dobrovoljno, a članom se postaje učlanjenjem u Maticu hrvatsku.

Članovi Ogranka mogu biti redoviti i počasni.

Na prijem članova, njihova prava i obveze, visinu članarine te na prestanak članstva primjenjuju se odredbe Pravila Matice hrvatske.

Članak 12.

Ogranak vodi evidenciju svojih članova, o čemu izvješćuje stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije utvrdit će Predsjedništvo.

V. UPRAVNA TIJELA OGRANKA

Članak 13.

Upravna tijela Ogranka jesu:

 1. Skupština Ogranka,

 2. Predsjedništvo Ogranka,

 3. Nadzorni odbor Ogranka.

Članak 14.

Članovi upravnih tijela Ogranka biraju se za razdoblje od četiri godine.

Skupština

Članak 15.

Najviše tijelo Ogranka je Skupština koju čine članovi Ogranka.

Skupština zasjeda svake dvije godine.

Članak 16.

Skupštinu saziva Predsjedništvo Ogranka.

Predsjedništvo osam dana prije zasjedanja Skupštine šalje svakom članu poziv kojim se određuju:

mjesto i vrijeme početka zasjedanja skupštine,

prijedlog dnevnog reda.

Pozivu se prilaže:

izvješće o radu,

prijedlog promjena Pravila, ako se Pravila mijenjaju,

popis kandidata za upravna tijela Ogranka.

Članak 17.

Radom Skupštine upravlja radno predsjedništvo koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka, na početku zasjedanja.

Članak 18.

Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Ogranka.

Ako na zasjedanje ni pola sata nakon predviđenog početka ne dođe više od polovice članova, pravovaljano odlučuju nazočni, ako je nazočna najmanje trećina članova.

Članak 19.

Skupština:

 1. raspravlja i odlučuje o tome kako će se što bolje postići svrha Matice hrvatske,

 2. raspravlja o izvještajima ostalih upravnih tijela,

 3. bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, tajnika i ostale članove Predsjedništva Ogranka,

 4. bira i razrješava Nadzorni odbor,

 5. donosi i mijenja Pravila ogranka,

 6. raspravlja o financijskom izvješću, nadzire financijsko poslovanje i upravljanje imovinom Ogranka,

 7. bira zastupnike Ogranka na Glavnoj skupštini Matice hrvatske,

Skupština može donijeti poslovnik o svom radu.

Članak 20.

O donošenju i promjenama Pravila Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem ako se drukčije ne odluči.

Članak 21.

Svaki član Ogranka ima pravo predlagati kandidate za dužnosnike i članove upravnih tijela Ogranka.

Članak 22.

Predsjednik, potpredsjednik, tajnik, član Predsjedništva ili član Nadzornog odbora bit će izabran ako dobije barem polovicu glasova nazočnih članova Skupštine.

Kad su istaknuta dva kandidata, bit će izabran kandidat koji dobije više glasova, a ako dobiju jednak broj glasova, izbori se ponavljaju.

Kad je istaknuto više kandidata, a nijedan ne dobije barem polovicu glasova nazočnih članova, izbori se ponavljaju između dva kandidata s najvećim brojem glasova.

Ukoliko je predložen broj kandidata za članove Predsjedništva ili Nadzornog odbora jednak broju članova koji se bira, Skupština može o predloženim kandidatima odlučivati skupno.

Predsjedništvo

Članak 23.

Predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednik i tajnik te četiri člana.

Članak 24.

Predsjedništvo provodi odluke Skupštine, te vodi poslovanje Ogranka.

Predsjedništvo:

 1. saziva Skupštinu i predlaže dnevni red,

 2. predlaže kandidate za dužnosti i članstvo u tijelima koja bira skupština,

 3. utvrđuje prijedlog Pravila te njihove izmjene i dopune,

 4. održava redovite veze s ograncima Matice hrvatske,

 5. organizira predavanja, tribine, skupove i tečajeve, znanstvene i stručne projekte,

 6. imenuje blagajnika Ogranka,

 7. odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika,

 8. pomaže svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih dobara i razvitku kulture u hrvatskom narodu,

 9. donosi financijski plan i zaključni račun Ogranka,

 10. donosi propise za provedbu ovih Pravila,

 11. odlučuje o nakladničkoj djelatnosti,

 12. dodjeljuje književne nagrade i pomoć umjetnicima i znanstvenicima.

 13. odlučuje o nagradama za obavljene stručne poslove,

 14. obavlja i druge poslove što nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.

Članak 25.

Predsjednik Ogranka:

zastupa i predstavlja Ogranak u javnosti,

saziva i vodi sjednice Predsjedništva i predlaže dnevni red,

usklađuje rad članova Predsjedništva,

brine o provođenju odluka upravnih tijela Ogranka,

potpisuje odluke i akte upravnih tijela Ogranka.

Članak 26.

Potpredsjednik pomaže predsjedniku u obavljanju pojedinih poslova prema dogovoru u okviru Predsjedništva, te zastupa Ogranak u odsutnosti predsjednika.

Članak 27.

Tajnik brine o provođenju odluka Predsjedništva, vodi zapisnike i drugu dokumentaciju Ogranka.

Članak 28.

Skupština Ogranka može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove ili cijelo Predsjedništvo Ogranka, bude li njihovo djelovanje u opreci sa svrhom i zadaćom Matice hrvatske.

Članak 29.

O urednosti novčanog poslovanja Ogranka brigu vodi blagajnik Ogranka.

Nadzorni odbor

Članak 30.

Nadzorni odbor brine o zakonitosti rada Ogranka.

Nadzorni odbor ima tri člana koji iz svojih redova biraju predsjednika odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Nadzorni odbor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju Ogranka.

Nadzorni odbor o svome radu izvješćuje Skupštinu Ogranka u proteklom mandatnom razdoblju.

VI. IMETAK OGRANKA

Članak 31.

Imetak Ogranka tvore:

 1. prihodi od članarine, te prihodi od dobrotvornih prinosa i darova,

 2. prihod od nakladničke djelatnosti,

 3. prihodi iz županijskog, općinskog i gradskog proračuna,

 4. prihodi od dotacija,

 5. prihodi od zaklada,

 6. ostali prihodi.

Dobit ostvarena poslovanjem koristi se isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti Ogranka.

Pravne osobe i članovi koji daruju Ogranku doprinos s određenom nakanom imaju pravo nadzirati korištenje tih sredstava.

VII. OPĆE ODREDBE

Članak 32.

Upravna tijela Ogranka mogu donositi pravovaljane odluke na sjednicama ako je nazočno više od polovice članova, osim u slučaju iz članka 18. ovih Pravila.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju podijeljenosti glasova na sjednici Predsjedništva Ogranka odlučuje glas predsjednika.

Odluke se donose javnim glasovanjem, ako se drukčije ne odluči.

Zapisnike Skupštine i Predsjedništva Ogranka vodi i potpisuje tajnik, a odluke svih tijela potpisuje predsjednik Ogranka.

Zapisnike i odluke Nadzornog odbora sastavlja i potpisuje njegov predsjednik.

VIII. PRESTANAK OGRANKA

Članak 33.

O prestanku rada Ogranka odlučuje Skupština.

Odluka o prestanku rada Ogranka pravovaljana je ako je donijeta dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Prestanak rada Ogranka može uslijediti i snagom zakonskih propisa.

Članak 34.

Ako Ogranak prestane s radom, imaju se namiriti imovinske obveze Ogranka, a preostali imetak postaje vlasništvo Matice hrvatske u Zagrebu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ova Pravila potvrđuje Matica hrvatska u Zagrebu.

Pravila se primjenjuju kada ih potvrdi tijelo državne uprave nadležno za udruge.

Predsjednik Ogranka

Stjepan Rendulić