Ovaj Rječnik  je izuzetno vrijedna publikacija za istraživanje i dokumentiranje turopoljskoga dijalekta i važna za očuvanje kulture i kulturne baštine Turopolja, Zagrebačke županije i Hrvatske.

Turopoljski dijalekt  je  stoljećima bio jedan od najvažnijih oblika identiteta domicilnog stanovništva Turopolja.  Projekt uključuje aktivnu suradnju stručnjaka – dijalektologa leksikografa, poglavito dr. sc. Mije Lončarića, te cijelog niza stručnih suradnika i kazivača na terenu.

 

Projekt je dugoročan i predviđa se rad od 3-5 godina – ovisno od dinamike osiguravanja sredstava i konkretnog rada na terenu. Ministarstvo kulture je i 2018. i 2019. poduprlo financijski ovaj projekt. Projekt je podržan i od Grada velike Gorice i Zagrebačke županije.

U trećoj godini rada (2020.) bio je  predviđen  najveći zamah u istraživanju i dokumentiranju,  te uključivanje još znanstvenika – dijalektologa i stručnih suradnika.

Naravno da je to postalo nemoguće nakon ožujka 2020.g. iz svima znanog  razloga, pandemije virusa  covid-19. Rad se nastavlja u smanjenom obujmu i tempu.

Čuvanje i promicanje narodnih govora, posebno rječničkoga  blaga, kao jednoga od  temeljnih elemenata nacionalnoga identiteta, kulturna je zadaća svake nacionalne zajednice. U posljednjih 20-ak godina sve je više hrvatskih govora koji imaju svoj rječnik.

Na žalost,  turopoljski dijalekt, jedan od osnovnih kajkavskih dijalekata, do danas nema zabilježen narodni leksik u potrebnom obliku.

 

Rječniku će se sačuvati pojedini elementi jezičnoga sustava na svim razinama: fonološkoj, morfološkoj, leksičkoj. Nakon dovršenja Rječnika očekuje se i uključivanje u  obrazovni sustav.